The Jokes

 

The Jokes by Stephen Thomas, BookThug Press, 2016